ומלענ םיימשה

רבכ םוקמה לכש דע ,םימעפ ןומה דוע ונאציו ונסנכנו ,ונאצי זאו ונסנכנ זאו
יתיאר ,בוש סנכיהל יתיצר אלשכ קוידב .קיר ראטסדלוג קובקב ומכ הארנ
יתרפס ,"ההההההההאא" קעצ והשימ .ונילא רשי אב קהובו לודג רוא
שממ היה רבכ רואהו ,םח םעפ בושו ,רק ךכ רחא ,םח היהנ זאו 1....2....3
המ יתנבה םואתפ לבא ,ךכ םתס הז תא יתרמא .ומלענ םיימשהו ,ונילעמ
! ומלענ םיימשה ,ומלענ םיימשה :יתרמאש
לבמטה דיל םייברגב תדמוע ינאו אב םלועה ףוס .ןיטולחל יופצ יתלב היה הז
וניכיח .ומלענ םיימשהש הז קועצל יל שיש המ לכו ,רמוס ילש רעישה ,הזה
הקשמל ,םיטומזמל ,תוישירח תוחישל ןמזה תא ולצינ םישנא .שאה אובתש
הזש רמא והשימו ,שלחנ רואהו האב אל שאהש וניאר תוקד יתש ירחא .ןורחא
,ואציו וסנכנ ,ורזח בוש םישנא .הרטשמה לש םישדחה םירטפוקילהה חטב
תיבל תוריהמב ונופו ,םהילע היהש המ לכ תא ועלב ולהבנש םידלי ינשו
תאש יתטלחה ינא לבא ,הכחאש שקיבו םיתורישל ךלה לבמטה .םילוחה
תא יתחקל ,רפסמה תא יתתנ .רחא םוקמב רובעל תכלוה ינא הזה הלילה
.הצוחה יתאציו ,הדבכה תלדה תא יתחתפ ,הרזחב ילש םיילענה

free bingo directory

888bingo.com