הראסמס
םיגפוס ונחנא ,קינחמ ,םחרב ונל םח .םילבוס ונחנאו ,ןמזה לכ םשג דרוי ץוחב
.רק ונל היהנ ,רק התוש אמאשכ .םח ונילע זתינ ,םח התוש אמאשכ .תוטבח
,הלעמל ,הטמל ,אבא לש ופוגמ םיכעמנ ,עונלוקה תוגרדמב םילטלטימ ונא
הצוחה םיצחמנ ונחנאש דע ,םישדוח העשת ,םישדוח הנומש ,םישדוח העבש
םילגמ ונא ,קזחתמו חתפתמ ריעצה ונפוג הליחתב .תדרל ךישממ םשגהו םיכוב
,ונתוא תופקות תולחמ ,ןקדזהל ביבס לכה ליחתמ דואמ רהמ ךא ,בוטה תא
רתונ .םלעי ריכנש המ לכו ,ןאכ תומנש םיעדוי ונלוכ .וניכרצב םיטלוש ונניאו
.ךשמנ הזש ומכ ,טאל הככ ,הז םע תויחל קר

החומוס הכי שווה בארץ

העיסקה הכי משתלמת בארץ

המסעדה הכי טובה בארץ

הבר הכי שווה בארץ

המכונית המשפחתית הכי שווה בארץ

אלוף ישראל בוויסט

מורה לשח וטייל משובע

mgm bingo bonus directory