טלחומה קירה ךותב
םימי השולש רבכ רביד אל יתנ .לכה ואר רבכש םיינשה ,ובשי םה טלחומה קירה ךותב
םה ובש בצמהש רמא יבאש ירחא דימ ליחתה הז .הדוקנ חיכוהל ידכ קתש אוה .יצחו
.ינשב דחא ךרוצ דוע םהל ןיאש ימינפ ךכ לכ אוה םייורש
.רמא "רבד םוש הנשמ אל דחיב ונחנאש הדבועה .דרפנב תויהל ונלוכי" -
.רתוי דוע וליפא - הכורא הקיתש .ומוקמב ותוא דימעת הרצק הקיתשש טילחה יתנ
לכא יתנש ירחא ,הנורחאה םעפב קתש אוהש םיימויה לע ול למוג קר יתנש בשח יבא
ינש ןיב םיסחי תכרעמל התמד םהניב םיסחיה תכרעמ .םהינשל דעונש הניבג שוג ודבל
ןמז תואלולב ,ינשה לע דחא םינשיו םיפייעתמ ,םיבר ,םיקחשמש םינטק םילותח
.תויפוסניא
תעש התיה וז .הנתשה רבד םושש ילבמ הפלח יתנ לש ותקיתשל הנושארה העשה
המצוע בר היה הארמה .םהיניע דגנל סמנו גגופתהש םלש םוי לש העיקש ,םימודמד
.המשנב טקש ,ץוחב טקש ,עמשנ אל לילצ םוש ,הבשנ המיענ חור .דימתמ רתוי וילשו
ושלפ טאל-טאל .הכורא הנשי תירכ התוא לע חנומ םשאר .לוחה לע םיממוד ובכש םהינש
יפוג ינש לש םתוולש תא עירפהל ידכב םהב היה אל לבא ,ידאוה ךותל ךשוחהו רוקה
.םדאה
דעונ "רחמ אובת" לש קתפ .ןיטולחל קיר היה םחומ .רביא וזיזה אל ,ןדקרפ ובכש וללה
םיעוגר םיבצק לא תויטיאב הללצ םתמישנ ,םמד םפוג .ררוס הבשחמ ץוצינ לכ טיקשהל
טקש גישהל .טלחומה קירל עיגהל .תובשחמהמ רטפיהל וחילצה םה .רחא םוקממ
ךרד וזיאב וזה וא ,ותש וא ,ונשיע וא ונשי אל םה .םולכ ילבו היצטידמ ילב .תכרעמב
וכותמ אצי לכה :חומה יוקינ לש ימוי טעמכה סקטב תובשחמה תא ועינכה םה .תירותסמ
תוריקה תא םיפצרקמ םינטק םידמג ךיא ןיימדל ולכי םהו ,םינפב קיר היהנ זאו ,הצוחה
.היעב םוש ילב
.הילעמ תוחיופמ תותיפ םמחל הצר אל דחא ףא .הרודמ קילדהלו םוקל הצר אל דחא ףא
הליל לש תועש הרשע-תחא .תוסכתהל ,םימ תותשל ,תוקנתהל ,לוכאל הצר אל דחא ףא
רקוב לש תודבכב .םק יתנ החירזה ינפל העש עבר .םולכ ומכ ודאתהו חור ומכ וקרש
ןא'גניפה תא אלימ ,שביה ויפ תאו וינפ תא תולק ףטש ,לוחכה םימה ןקיר'ג רבעל דדונתה
ןדרי ירה לעמ רובעל החילצה הנושארה שמשה ןרקש עגרב קוידב ,שאה תא קילדהו
רעוב בוהצ עבצב ידאוה זכרמ תא העבצו הינשל רטמוליק ףלא תואמ שולש לש תולילקב
,המח ,רתויב הקותמה איה הנישה רקובה לש הנושארה העשב .ןושיל ךישמה יבא .יחו
אוה .ךפהתהו רמא "הת היהישכ יל דיגת" .הליל לש הכשחו הניצ ירחא תקהובו המיענ
רזחו ,םיבובז םע ול שיש תינוימד הנבהו קשנ תתיבש םכסה רבדב והשמ למלמו ףיסוה
לכויש ידכ קר ןזואה תא ול ריזחהל ןכומ היה אלש ,יזירפקו ןקז תילעמ רענ לע םולחל
.ןבוהטב לש תוינופמיסל ןיזאהל
רוח םע בבותסהל ךישמא אל ינא" ,ומולחב יבא חרצ "ןבוהטב יתוא ןיינעמ אל" -
"...שארב
.לכואה קיתב אצמש םיכלכולמ םינוית ינשו םישבוימ ענענ ילע המכ ןא'גניפל ךילשה יתנ
חותפל :תולועפ רדס ותוא יפל ךישמהו ,קבטה תספוק ירחא ששיג רקוב לש תויטאב
.םלשומ היה ןומזתה .ןיאמ שי הירגיס רוצילו לוגלג ריינ לע רטליפו קבט םקמל ,התוא
ידכ ,הנוכנה העשב שא םומיסקמ ןתיתש תיוזב קוידב ץעה עזג חנוה הרקמה ךרדב
קוידב שחרתי תויוצרה תולעמה ששו םיעשתל התה תרוטרפמט העיגמ וב עגרהש
ןשיע אוה .הגזמ ןימי דיו הקילדה לאמש די .הפה תיוזב המקומ תלגלוגמה הירגיסהשכ
הזו ,וכותב םירבועש םיריש ומכ תואב תובשחמהו רדסב ולצא לכהש עדוי ,הקיתשב
איה העשהו ,םויה ותוא דימת אוה םויה יכ ,ירמגל רחא והשמ השוע היה םא םג הככ
טקשב םיבשוי ,אל םאו ,ותוא םישוע זא תושעל והשמ שי םאו ,תאזה העשה דימת
.תובשחמ םיבשוחו

play free trivia games

Bwww.888bingo.com

online bingo cash games

         no deposit bonus bingo