יאנפ תוברתל תודרשיהמ
ומצע תא לאשו ויניע תא ףשפש ,הבישיל ףקדזה ,הפסה לע עורש ררועתה ירטימיד
ןינבב בשוי אוה ?עיגהל רשפא ןמזבו םוקמב קוחר יכה הפיא ?ליחתה לכה הפיאמ
אוה ץרא בכוכ .ץרא בכוכ לעש הנידמב אוה בושיה .בושיה וביבסמ .בוחר שי ץוחבו
,בלחה ליבש תייסקלג - ולש היסקלגהמ קלח איה שמשה תכרעמ .שמשה תכרעממ קלח
ירחא וחומב ששיג אוה .בחרמב םוקימה הז .תופסונ תויסקלג רופס-ןיא הביבסמו
הנוכמה עוראל ,םדוק םינש דראילימ רשע-השמחל דע עיגהו ןמזה תלחתה תדוקנ
תפאושה היגרנאו ספאל ףאושה חפנ לעב קיקלח תוארל המיד ירטימיד .'לודגה ץפמה'
םיארוק ןיידע םישנאה בורש רכזנ לבא ,שא יקרוי םיבכוכ רופס-ןיאל ץצופתמ ףוסניאל
וב ופלחתה ןכלהמבו ,דבלב םינש דראילימ העברא ןב אוה ץראה רודכ .םיהולא הזל
הנש ןוילמ 65 ינפל .היצולובאה ךלהמב ונתשהש ,תונושמו תונוש םויק תורוצ רופס-ןיא
,יקנע דיאורטסא לש הרישי העיגפמ האצותכ הארנכ ,םירואזונידה ןדיע םייתסנ
רתוי קחמו רודכה ינפ תא הניש םוצעה ץוציפה .םוטא תוצצפ יפלא תמצועכ ותמצועש
עוספל רתויב תויסיסבה םויקה תורוצ ורזח בוש .וינפ לע היהש המ לכמ זוחא םיעשתמ
לע ספיטו לחוזל אתמ חתפתה ירטימיד .היצולובאה לש תינלבוסו הכוראה הכרדב
.םכשה לע ומצעל חפטו ירטימיד רצענ וזה הדוקנב .םדא-ףוקל היהנש דע ,םיצעה
עשעשמו ינובת רוצי קפס אלל אוה םדאנבכ .םלתשמ אל הזש הארו היה רבכ רואזוניד
דרישכ .םדא-ףוק תויהל ותוא איבי הזש ןימאה אל ,ץעה לע ירטימיד הלעשכ .רתוי
יתלבה וטילשל ותוא השעיש המ הזש בשח אל ,ךכ רחא םינש ינוילמ המכ ץעהמ
םידראילימ םינומ רבכ ונימ ינב :וביבס לכתסה ירטימיד .ץראה רודכ לש רערועמ
לכ תא .םיטובורהו םיבשחמה םהירבח םע דחי ,םירצימ אלל הטילש םלועב םיטלושו
ררבתמ ?הרק הז לכ ךיא .םתאנהל םיחבוטו םילדגמ וא ,םידיחכמ םה תורחאה תויחה
םייקתהל התסינו הלש םייחה תא היח תינויצולובאה תרשרשבש תוילוחהמ תחא לכש
הנובש דלי לש הדמתהב ,טאל ישונאה ןימה תא הצפיש היצולובאה .ילמיטפוא ןפואב
הדירוה ,םירביא הפיסוה איה .לכה סרוה לגש םעפ לכב שדחמ ליחתמו לוחב ןומרא
הביחרהו בנזה תא הדירוה ,םיחלצומ אלה םימגדה בור תא רוזחמהמ האיצוה ,םירביא
.רשעמ תוחפ שי האטלל ,םרג תואמ הנומש לש חומ םע ץעה לע ראשנ ףוקה .חומה תא
עבראו וליק לש חומ םע םכח סנייפאס-ומוה היה רבכ אוה ,ץעהמ דרי ירטימידשכ
,םימ ,לכוא לע קבאהל ץלאנ אוה .תודרשיהב רקיעב קסע ןיידע לבא ,םרג תואמ
ןגאד ,יכונא יד רוציל ותוא הכפה תודרשיהה .התיא תוברתהל גוז-תבו הירוטירט
תצק ול תויהל ליחתה ןבאה תפוקתמ קר .וייח תרגשל ויה םיקבאמו םיתומיע .ןדמחו
רתוי ודבע ןיידע הרבעש האמה ףוסב .תחנב תבשל ,הרעמה תוריק לע רייצל יונפ ןמז
רציי םירשעה האמה ףוסב .םמויק ךרוצל ןוזמ רוצייב םדאה ינבמ םיזוחא םיעשתמ
דיצמ שרפ ירטימיד .תימלועה ןוזמה תומכמ יצחכ ב"הרא יבשותמ יצחו זוחא
אל וליפאו םחפ-הרכמב תורכל אצוי אל רבכ וישכע םידלונש םישנאה בורלו ,תותוממה
,חינז םרוגל תיזיפה תודרשיהה ןיינע ךפה תיברעמה הרבחב .רוטקרטב הדש שורחל
הדימ שי םדא לכל .בערב תומלו סלמוהל ךופהל וא ,חצריהל וא סרדיהל ןטק יוכיסל
לככ .םיקונפתו תורתומל דעו םייסיסב םירצוממ :םיירמוח םיכרצ לש תמייוסמ
לש םייעדמה ויגשיה וכפה ,היצזינרדומה הצאוהו תיתיישעתה הכיפהמה המדקתהש
ןטק טועימ קר יופצ דיתעב .הגשהל ,תיסחי ,םילקל הלאה םיכרצמה תא ירטימיד
לכה תונוכמה לצאש קודבל ידכ ,םוי לכב תועש המכ דובעל תאצל ץראה רודכ יבשותמ
הז ךילהת לש יאוולה תואצותמ תחא .םהמ דחא היהי אל אוהש הויק ירטימידו ,קפוד
רתוי םיבכרומו םימומע םיכרצל שידקהל רשפא ותואש ,יונפ ןמז ןומה ראשנש איה
תפוקתמ תויסרגאהו םיטקניטסניאה וראשנ יונפ ןמזה םע דחי .םייסיסבה םיכרצהמ
םימרוג םה וישכע לבא ,הפי הדובע ושע םה תותוממ דיצב רבודמ היה דוע לכ .תורעמה
לש ןכדועמ אלהו ןשיה יפואה לש האצות םה םינכש יכוסכסו תומחלמ םתוא לכ .םיקזנ
םג .הנש האמב יפוא םינשמ אל .הלש ןמזה תא תחקול היצולובאה .ישונאה עבטה
רסוח תא תרצוי תונדמחה .תונדמחה תא תרצויו תמייק ןיידע ןוחטיבה רסוח תשוחת
םיגהונ דוע םישנאה לבא ,םלוכל ןוזמ רתוהו יד שי רבכ .םיבאשמה תקולחב ןויושה
הירוטסיהה .םירחאל תתל אלו ,םמצעל לכה רומשל םיצורו ןומדקה סקלפרה יפל
,םינווי ,םילבב ,םירושא :ףוסב םילפונ תוטילש תוצובקו םישנא םתוא לכש הארמ
ימ לכ .םיטסילטיפקה םגו ...םיטסישאפ ,םיטסינומוק ,םיטירב ,םיכרות ,םיאמור
תמרוז ,ירטימיד לש ותניחבמ .התיבה ךלה םיסעוכו םיבער םישנא הברה לע ךרדש
.יאנפ תוברתל תודרשיהמ: דחא ןוויכב קר תישונאה הירוטסיהה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B     online bingo

        free bingo

A     Bingo America : Play online USA bingo games