םזילאיצנטסיזקא

לש ועולמ תלדה ךרד הרונ וליאכ ,עיתפמב תואצרהה רדח ךותל ץרפ דנאר רוספורפ
. קנע חתות
ןופורקימה תא ליעפה ,ויפקשמ תא רשיי אוהו ,וב ולתינ םייניע תוגוז שמחו םירשע
ליחתהל הצור ינא םויה לש האצרהה תא" .רמא "םלוכל בוט רקוב."רבדל ליחתהו
?"היפוסוליפ דומלל םיניינועמ םניא םישנאה בור ,םכתעדל ,עודמ :הלאשב
םוחת לש תימדת שי היפוסוליפלש רמאו עיבצה םייפקשמו ךורא רעישב והשימ
םג" .רמא "תחוורה הנעטה ןכא וז" . ושארב ןנהנה דנאר .תואיצמהמ ןיטולחל קתונמה
םירוביד ,םולכ דיגהל אלו םולכ תושעל אל הז 'ףסלפתהל' ילגנאב םגו ירבעה גנלסב
היפוסוליפה .הלודג תויועט תרשרש הליחתמ וז הדוקנמ .דמולמ חומ לובליב ,ריואב
םילשהל ,וייח תאו ומויק תדבוע תא ןיבהל םדא לוכי וכרדש ירקיעה ילכה ,יניעב ,איה
לכ תא ןיבהל ךירצ אל .רתויב הבוטה הרוצב ותביבס לאו ומצע לא סחייתהלו ,םתא
םע ונמצעב דדומתהל תונוכנ םיבייח לבא ,תויזעולה םילימהו םיכבוסמה םייוטיבה
איה תויחל הנוכנה ךרדהש איה ילש הנעטה .ונלש םויקה לש תולודגהו תושקה תולאשה
,םזילאיצנטסיזקאה .ךפיהל אלו ,הבש םיטרפהו תואיצמה לא ,הטמו היפוסוליפהמ
העדותל ותוא ואיבהש ימ לבא ,19-ה האמב רבכ םייק היה ,טשפומ יפוסוליפ ןויערכ
ןמזב ,ותוא וללכישו ובציעש ,רטראס לופ ןא'זו ימאק רבלא ויה רתוי תיטנוולרו הבחר
הביכ דנאר רוטקוד ".זירפ ,הנייסה לש תילאמשה הדגב הרכשל תותשל םיגהונ ויהש
וב ,דחא םושג םויב ליחתה לכה" .תויפוקשה ןרקמ לש הלעפהה גתמ לע ץחלו רואה תא
ןמזמ סאמנ רבכ קא'זל .קא'ז לש הפקב יתניפה ןחלושל תחתמ םירוכיש םהינש ובכש
.הפקב ולצא תומוהמ ורחריח דימתש ,םירוכישה חורה ישנא ינשמ
ירה התא ?תושעל המ םכל ןיא .םידבוכמ חור ישנא ינש" ,רמא "םכמצע לע ולכתסת" -
תכלל ךירצ
?"םישייבתמ אל םתא ךיא" .ףרה אלל קהישש ,ימאקל רמא '"רזה' תא בותכל
ינצקועהו רעוכמה היהש ,רטראס .הפצרהמ ימאק למלימ ".ךמצעב התא שייבתת" -
,םיינשה ןיבמ
: ריבסהלו םוקל בדנתה
הילע רוזחל ךירצ ינשהו ,תכבוסמ הלימ רמוא דחא :קחשמ ונקחיש .ןיבמ אל התא" -
קוידב
יתוא ררגו טטומתה שישקה לוונמה לבא ,יתחצינ ינא .םלשמ דיספמה .הרוצ התואב
ותיא
."הפצרל
".םזילאאאנויצקוהההשטסיזקא" .קהיש בושו ימאק טלפ "םזילאנננאוינזטישקא"-
.קא'ז לאש ?"םזילאנויזשטיזקא הז המ " -
ילוא" ,רטראס רמא "חוטב שממ אל ינא .םדאה לש תועמשמה שופיח לע והשמ הז" -
.עדוי רבלא
." המצע הלימה לע רוזחל בייח אל התא .הז המ ונל ריבסת ,רבלא
ץימא אפורו תיארונ רבד תפגמ לע רופיס תלילע תעכ המקרתה ימאק רבלא לש וחומב
הסנמש
. ויתולאשב ול קיצהל ךישממ דוע רטראסו ,ער ךכ לכ שיגרה אוה .הב םחליהל
הנבש םדאה תא ןיימד .וידעלב רדתסא ,אחינ" ,רטראס רמא "ונממ לבקנ אל הבושת" -
תא
חטשמ הצור אוהש טילחה אוה .םלועב תונחלוש ויה אל וינפל .ןושארה ןחלושה
,םיינתמה הבוגב
לש תוהמה הנושארל ושארב הרצונ ךכ .םילכ וילע תונבלו לכוא וילע םישל ידכ
תילכתה ,ןחלושה
לש יזיפה םויקה אב זא קר .ןושארה ןחלושה תא הנבו םיצע בטח אוה ךכ רחא .ולש
.ןחלושה
?"תנבה
?"םזילאיצנטסיזקא הז" ,קא'ז רמא "ןכש רמאנ" -
םדאה ינב לצאש רמוא םזילאיצנטסיזקאהו ,םויק ועמשמ סנטסיזקא .קוידב אל" -
יתלבו תינושאר הדבוע אוה םויקה .םויקה רצונ לכ םדוק :ךופהה ךילהתה קוידב הרוק
םיצור ונחנא םא ונתוא לאש אל דחא ףאש הז ןבומב ,םימייק ינאו התא .יונישל תנתינ
םיאצומו םיצור םא ,ונלש תוהמה .הזה םלועל ונקרזנ ונחנא .אל וא תויחלו דלוויהל
םויקה תוהמ תא .תמייק הדבוע רבכ אוה םויקהשכ ,ךכ רחא קר רצוויהל הלוכי ,תאזכ
."ישיא ןפואב עובקלו ןיבהל םדא לכ ךירצ
. קא'ז לאש ?"םויקה תוהמ התוא איה המו" -
,םויה ררושה בצמב .ישיא ןיינע הז .יביטקלוק ןפואב םויקה תוהמ לע רבדל השק" -
תוהמב םיקסוע םניא םישנאה בורש םג המ ,תוהמה התואב ורחבי םלוכש ירשפא יתלב
."הל םיעדומ םניאו רישיו ישיא ןפואב םהלש
?"תוהמ םהל ןיאו"-
םיצמאמ םה .םתוא קיסעמ אל טושפ אשונה .תעדומ תוהמ ןיא םישנאה בורל" -
םישנאה בורש בשוח ינא .םייח םה הב הרבחה יכרעמ םירזגנש םיכרעו םייניב-תורטמ
םיצור ,םירשואמ תויהל םיצור םהש ,תרחא וא תאזכ תועדומ תמרב ,םיעדוי םלועב
ידכ םיצוחנכ םימייוסמ םירבד םיהזמ םה .הז תא ורידגי אלש ךיא ,בוט םהל היהיש
םיכפוה םה זאו ,'וכו גוז-ןב ,דמעמ ,ןיי ,וטוא ,תיב ,ףסכ :לשמל ,םתרטמל עיגהל
ןפואב הלא תורטמ םיצמאמ םישנא םתוא .ןתגשהל םילעופו תורטמל הלא םירבד
היעבה .הצורמ תויהל ידכ ולא םירבדל קוקז םדאש הרבחב לבוקמש םושמ ,יתרבח
אל ללכב םירחא הברהו םילבוס םישנא הברה ולא תורטמ תגשהל ךרדבש איה
םיקוחר ןיידע םה ,םייניבה תרטמ תא שממל םיחילצמ םא םג .עיגהל םיחילצמ
םידבועש םישנא איה ךכל תינייפוא המגוד .ךרדב תחכשנ םיתעלש ,תיפוסה הרטמהמ
".לשמל ,התא .המצע הדובעהמ םינהנ םניאו ףסכ ןעמל םהייח בור השק
הירואת התוא לש תוכלשהה ירוחאמש ךתוחה ןויגההמו תולקהמ עתפוה רטראס
דנומדאש רכז אוה .הפוצר הבשחמ לש הקדמ רתוי הל שידקה אל התע דעש ,הרזומ
םעפ ףא לבא ןיינעב והשמ רמא רגדייה םגו ,ולש םיגולונמונפה םע הזב ליחתה לרסוה
.םיענ ,לילק והשמ .םזילאיצנטסיזקא לע והשמ בותכל יאדכ ילוא .תמאב הזל סנכנ אל
,טסילאיצנטסיזקא אוהש ריהצהלו תהבגומ המב לע שמש םוי ירהצב דומעל טושפ ילוא
...שארה תא ורבשי םלוכשו
. קא'ז לאש ?"ילש תוהמה המ יל דיגהל לוכי התא" -
ךלש טבמה תדוקנ תא" .רטראס הנע "הז לע םילכתסמ טבמ תדוקנ וזיאמ יולת הז" -
ןאכל איבהל ךילע :תרדגומו הרורב תוהמ ךל שי ילש טבמה תדוקנמ .ריכמ התא קר
ןוידה תא םתחש שח רטראס !"ררחושמ .רהמ רתויש המכו בוט רתויש המכ ,ןיי דוע
םהילא חלש םשמ ,רבל הרזחב זפחנו הריזגה עור תא לביק קא'ז .הנוילעה לע ודישכ
,ואסכב חוורתה רטראס לופ ןא'ז .ורוג וטאש ןיפוד הל קובקב םע םירצלמה-בר תא
רבכ .םימי השימח הזמ הנושארה םעפב ןזואל ןזואמ ךייחו ,רטליפ ילב ןאטי'ז קילדה
. רתויב םייצראה םירבדה לע וליפא עיפשהל הלוכי היפוסוליפש דשח ןמזמ

 

        Online bingo US

       deal or no dea

        trivial pursuit game online