ילימא
.הבהא תשפחמ ינא
. ןמזה לכ .תיקנע .הבהא קר תשפחמ ינא
תכשמנ. הילא רבחתהל הצור ,הבהאמ תפרטנ ינא .תיקנע הפירש ומכ ,תרעוב תשפחמ ינא
המכ .רתויש המכ קונילו קינהל הצור .אובי קר הזש הפיאמל תטנגמתמ ,רפרפ ומכ הילא
.רשפא קרש
.דיתעל יבוהאל הבהא יבתכמ תבתוכ ינא
.םילימ יל ןיא .ול תבתוכ ינא ,רקיה יבוהא
.יל השקו .הארנ התא ךיא אל וליפא .התא ימ תעדוי אל ינא
.יתוא לצנל הצור קר התא ילוא .יתוא בהוא התאש החוטב אל ינא
.חורבלו הפיט לכ בולחל ,ילש ףרוטמה ףוגה לע 'ץלגתהל ,הבהאהו םיבתכמה לכ תא תחקל
ינאו ,יב דוגבת ירה התא לבא ,לכה ךל ןתא ינא .ול תבתוכ ינא ,לוונמ ,עשופ ,רקי בוהא
? וב יתירי המל ?יתישע המ :יניעב ווקנ תועמדו הלחתהמ בתכמה תא יתארק .ךתוא גורהא
.דבל בוש ינא וישכע ,ךכ לכ יתוא בהא אוה
.הלוח ינא ילוא .ילע רבוע המ תעדוי אל .חפל תקרוזו בתכמה תא תטמקמ ינא
ףוגנזידב ,ןופצ תבכרב ,ןיקנישב ,הטיסרבינואב ,למרכה קושב .הבהא תשפחמ ינא םויה לכ
.ןאכ ינא זאמ .תיפוס הנחת ינפל תחא הנחת תבכרהמ יתקרזנ םיישדוח ינפל .רטנס
ואצי אל וליפא םבור לבא ,הביבסב רבע קרש ןורק לכ לע ץופקל יתיסינ הלחתהב
אל ,ןיעידומ ןיא לבא ,עסונ הז ןאל ררבל יאדכ םיצפוקש ינפלש יתטלחה ךכ רחא.הנחתהמ
.םירקשמ וא ,םינוע אל םה זא םתוא םילאוש םאו ,םוקמ םושב רבד םוש בותכ
ןיב תוגילפמש ,תוריהמ תובכר ןה ןהלש שארבש הז תורחא םישנ ןיבל יניב ןטקה לדבהה
.רשוא בורמ תוצילפמ ,ןהל אבש הפיא תורצוע ,ףיכב תועסונ ןה הככ .םירבג תואלמ תונחת
,תוליחמ לש ךובמב הדובאו הנטק תעסונ רותב חצנל העוקת השיגרמ ,תאז תמועל ,ינא
ךייתועבצא הנספתית ןפ ירהזה) ףוצרפב יל תורגסנש תויטמוטוא תותלדו תוילע ,תואיצי
תא הקנמ :ודבעיש הווקתב םיישנ םיקירט ימצע לע ףוכאל הסנמ ינא .(תיטמוטואה תלדב
ילש ימצעה ןוחטבה ילוא .רזוע אל םולכ .טרוגוי תלכוא ,תוינק עסמל תאצוי ,תצהגמ ,תיבה
בושחל רשפא .רתוי דוע ןואכידל ימצע תא הסינכמ קר ינאו יל המדנ םתס הזש וא ,קדסנ
תחא ילוא .הצור ינאש ומכ ,הפי ,תמלשומ הבהאב וישכע םירעוב םלועב םישנאה לכש
התוא יפל םייונב םירבגה לכו ,תוקותמו תונטק תויניס דראילמ יצח שיש הפיא ,ןיסב .ףלאמ
( : ילימא בוט הליל .בושח אל .םזינומוק .זרוא םילכואו הדימה

 

 

העיסקה הכי משתלמת בארץ

המסעדה הכי טובה בארץ

הבר הכי שווה בארץ

המכונית המשפחתית הכי שווה בארץ

אלוף ישראל בוויסט

מורה לשח וטייל משובע