רשואה ידומילל הטלוקפב

רופאה ןינבל הסינכה תבחרב ודמע רשואה ידומילל הטלוקפה הכנחנ וב םויה רקובב
םידימלת-השימחו םירשע ,דובכ יחרוא ינש ,םיטנרוטקוד השולש ,לגס ישנא העבש לודגה
הנומש דחא ידנליאתו ,תינרפס ,תוריכזמ יתש ,ךוניחה דרשמ לש םיגיצנ העברא ,דיתעל
שבי לוקב רשיבש ,ךוניחה דרשמ ל"כנמ היה םירבודה ןושאר .רצק היה סקטה .תיב-באל
ירחא ,רשואה ידומילב קסועש םלועב ישימחה ימדקאה דסומה התעמ איה הטלוקפהש
.טרופקנרפו גנוק גנוה ,דרופסקוא ,ןגישימ תואטיסרבינואב רשואה יעדמל תוקלחמה
השולש לש המזויכ ,הטלוקפה לש התמקה רופיסב ל"כנמה גילפה וירבד ךשמהב
רדראילימה ש"ע ךוניחל ןמדיינש ןרק לש ןוירוטקרידה ירבחכ ונומש ,םידוהי םירוספורפ
םיכילה לע םירצק םירבסה ינש דוע ףיסוה ל"כנמה .ןמדיינש בוקיי'ג ילרטסואה
ונורגב חכחכ ,עגרל םדנ זאו ,הטלוקפה תמקהל םירושק ויהש םיפסונ םייטרקורויב
."החלצהב" למלימו
ירבח תשולשמ דחא היהש ,ינקירמא רטאיכיספ ,סביירט ידנס רוטקוד רביד וירחא
ןורחאה עגרב ךא ,תילגנאב דמולמו ךורא םואנ ןיכה אוה .ךייח סביירט .ןוירוטקרידה
יתסט ינא .םולש" :ויפבש הצוצרה תירבעב םילמ המכ קר רמולו ותוא חונזל טילחה
םוקמהש ליבשב קזח יתדבע" .רמא "םכתא תוארל ידכ ,ןאכל םיליימ ףלא הרשע-שמח
תואקנבב וא הקיזיפב אלו ,רשואב ונייטציש םינושארה םידוהיה תויהל םתאש ,םק הזה
המבהמ דרי ,להקל ודיב ףפונ סביירט ידנס ."החלצהב םכל דיגהל ינא וישכעו .המחלמו
. ץוחב ול התכיחש הניזומילל רהימו
הטלוקפה ירעשב םיאבה םיכורב" :דנאר רוספורפ ,הטלוקפה אישנ היה ןורחאה רבודה
תחא איה רשוא .דמלל ליחתהל הצור ינא יכ םגו רק יכ םג ,רצקא ינא .רשואה ידומילל
,הנועט הלימ איה .התומלשב התוא סופתל השק .תילולימ הרדגהל רתויב תושקה םילמה
,תועש הילע חכוותהל רשפא ,לכה הילע דיגהל רשפא .תינמלוח ,תיביטקייבוס ,הקמקמח
תא תדחאמה הנוילעה הפיאשה תויהל רתויב בורקה רבדה ןיידע איה יכ ןאכ ונחנא לבא
רשואה תא דמלתו רוקחת הטלוקפה .ליחתהל םיכלוה ונחנא ןאכמ .ולוכ ישונאה ןימה
ףסונב .היגולויבו היגולויצוס ,היגולוכיספ ,היפוסוליפ :תוירקיע תונילפיסיד עברא ךרד
הזה עדיה תא תונקהל םישרדנ ונחנא ,רשואה לע ישונאה עדיה תבחרהו זוכירל ונתוליעפל
תדימלב םיטביהל תיתנשה תינכותה תרגסמב ,תיחכונה םידומילה תנשמ רבכ ,םידימלתל
ןפואב ,תונושה תוקלחמהמ תחא לכ לש עדיה סיסב תא ודמלי וזה תינכותב .רשוא תיווחו
ינפל ונלוכל רורב תויהל ךירצ דחא רבד .דחא לכ לש םיישיאה וייחל יטנוולר היהיש
.המוצע םוהת ,םיתעל ,תרעפנ םדא ינבכ ונתשגרה ןיבו העפותכ רשואה רקח ןיב :ליחתנש
ףוסב םירשואמ םה םג וכפהי םהידימלתשו ,םירשואמ םישנא ויהי םיצרמהש הפצמש ימ
ונלוכש חינהל ריבסו ,רשואה לא ךרדב םילבוס ונלוכ .סנכנ אוה ןאל ןיבמ אל ,רטסמיסה
..."לובסל ךישמנ דוע

                     DNA genetic tests