טסבזא
.טסבזא תוריק ויה ןגל .ןגל יתוא החלש אמא שולש ןב יתייהשכ
.ותוא בבחל יתלחתה רבכ ינאו רופא הזכ היה אוה .טסבזאמ הנבמב ונדמל 'א התיכב םג
.םייניע םצועו וילא ילש ףאה תא דימצמ םתסו ריקה דיל דמוע יתייה תוקספהב
לכל םירשי םיספ הברה םע רופאו השקונ רמוח ,טסבזא לע םימש אל ןושאר טבמב
אוה בורקמו ,תונטנטק תויעוב ינימ לכ טסבזאב שיש עדוי ,בל םש תמאבש ימ לבא ,ךרואה
.עיגרמ םג
רפסה תיבל רשי ךלוהו םק יתייה ןורחאה לוצלצה םע לבא ,ימורטב יתרבעה ןוכיתה תא
תולודג טסבזא תוכיתח ויה דימת הביבסמש ,םימחר לש טסבזאה תככסל וא ,ןשיה
. ררופל רשפאש
ימצעל יתקפד טעמכו םייתשו םיעשת תואמ הנומשב תונוריטל יתוא וחלש .ארח היה אבצב
לוכי אל רבכ עורג רתויש יתרמאש ירחא קוידב ,ינשה עובשב .ןואכד בורמ חומב רודכ
ירחא ונכלהו סיסבהמ ונאצי .חווטמ תושעל םינוטסבזאל םיכלוה ונחנאש ונל ורמא ,תויהל
.ידועמ יתיארש רתויב הלודגה טסבזאה תככסל ונעגהש דע ,ךורא רפע ליבשב יפר דקפמה
-תוצובקו םיביסה תא הנגיט שמשה .תוזילעב ודדונתה תורופאו תולודג טסבזא תוכיתח
יתנעשה .וניכיחו ונבשיתה ונחנא .ריואה תא ותוויעו םהמ ודרי םיליבהמ םידא לש תוצובק
שטשטיהל ולחה םירבד .םידאה תא יתמשנ .שאוימ יתייה .טהולה טסבזאה לע ישאר תא
יתוא לטלטמו ילע קעוצ יפר דקפמהש יתשגרה .זוזל יתלוכי אל .םוקל קעצ והשימ .יביבס
,דקפמה תלבקל" קעצו ידיל דמענ זאו םלוכ םע הרושה ךותב יתוא דימעה אוה .קזח
!"בשקה .בשקהל רובעת התיכה
ףורגאו םיסייט לש שמש יפקשמ םע ץ"במק ,ןרס חיגה ונלומו ,םלוכ םע בשקהל יתרבע
: רמאו ונורגב תולק חכחיכ ,וילא ברקתהלו הככסהמ תאצל ונל ןמיס אוה .וגנמ לדוגב
אלש ימ .ןעט קשנ ,סנכה תינסחמ ,תולעמ םישש קשנ :חווטמל תוחיטב תוארוה .חונ דומע"
שי .םהילא סנכהל םכל רוסא ,םינכוסמ םה ,םינוטסבזאהמ וקחרתת קר .הרוי אל האור
?"תולאש
. םינכוסמ םינוטסבזאה המל יתלאשו יתעבצה
ןיצק לש ןמז זובזב לע האיציב םייתעש ךמצעל םושרתו" ,רמא אוה "ןטרסמ הז טסבזא"
".אבצב

?הבוט רתוי התיה ילבבב ךל ופחדש הנרטמה ,לבז .וילע קועצל יתיצר

.הנש 15 ריכמ הזה רמוחה תא ינא ,ןטרסמ תויהל לוכי אל הז . הככסל רוזחל יתיצר

. טסבזאמ יושע הזה םוקמהמ יצח ,לדגמ לכ הכלה .סעכ בורמ ץצופתהל יתיצר

עורג רתוי דוע הז יאבצ אלכו ,יל שי רבכ האיציב םייתעש .ינויגה תויהל יתטלחה ףוסב
טסבזא הברה יד יתיארו 18 ןב קר ינאש הז לע יתבשח .םייתש עשת הנומשב תונוריטמ
ןטבב השק הקעומ תשוחת םע להואל יתכלה .תויחל יל ראשנ ןמז המכ עדוי ימ .םייחב
בוש הרמאו הרזח ןהמ תחא קר לבא ,תוכמ םש וכלה תובשחמ הברה .שארב לודג ןגאלבו
.בייח .הפמ תאצל בייח ינא :ןיבהל יתלוכיש והשמ בושו
 

 permaculture in costa rica - Itai Hauben