וביבא

רשואה ידומילל הטלוקפל טנרוטקודכ לבקתהש ןושארה םדאה היה ןוסנור לאונמ וביבא
םירקחמהו םיקדבמה לכב .דבלב רשואמ ותויה סיסב לע אלא ,םדוק ימדקא ןויסנ אלל
.וביבא לש רשואה תמרמ יצחל וליפא ברקתהש םדא אצמנ אל הטלוקפב םירקוח ועציבש
:ולש יסיסבה בצמה היה הז .תנייוזמ יתלב ןיעב םג יוהיזל היה ןתינ וביבא לש רשואה
,וילע תוכחגמ קפס ,םלועהמ תואתשמ קפס ,תוירזממ םייניעו ביצי י'גני'ג ךויח ותוא דימת
וביבא גהנ בוצק ןמז קרפ לכב .ותוא הפיקהש תועיגפה-יא לש תמלשומה המזאלפה ךותמ
ללכ ךרדב :החמש תאירק אורקלו ,תוריהמב ושארב ןהנהל ,ויניע תא טעמ םצמצל
תא השוע היה הלחמ תופוקתבו רתוי םישק םינמזב .ךורא "ווואוי" וא ךומנ "הההאי"
היה וביבא לש ורשוא .םעפל םעפ ןיב רתוי תולודג תוקספהב לבא ,קוידב רבדה ותוא
-דחא .לזרב לש תעמשמ ,תובשחמב תינוצר הטילש ול התיהש ךכמ עבנו ,ןיטולחל עדומ
ךיא דומלל חילצה דלי ותויהב דוע .תואיצמה לש םיציבב הטיעב .וביבאל ידימת ספא
םירזהל דיפקהו תוילילש תובשחמ קלסל גהנ זאמו ,ונוצרכ תכללו אובל תובשחמל םורגל
קוחצל ךישמהו ,ןומה קחצ אוה .תוילארטיינ תוחפל וא ,תוקיחצמו תובוט תובשחמ המינפ
רשואה תא ךופהל וביבא חילצה םיישדוח ךות .וקיספה וביבס םירחאהש ירחא הברה דוע
רטסמיסב .הטלוקפה תונורדסמב יחו םשונ בבותסמש רבדל יביטקייבוסו שולת גשוממ
םירוספורפה לש תימשירה דמחמה-תייחל היה רבכ תיתנשה תינכותב וידומיל לש ינשה
רבדה" םע הרצק החישב םייוסינו תואצרה לש שיתמ םוי רוגסל ולגרתהש ,הטלוקפב
עובק גהונל וכפה הירטיפקה לש תספרמב וביבא םע םירהצה-רחא לש תובישיה ."ומצע
ירחא התיבה קמחתה וביבאש םעפ לכב .הטלוקפב םיטנדוטסהמ קלחו םיצרמה ברקב
.םיצרמהמ םיריצפמו םיניוע םיטבמ תרחמל לבקמ היה ,הירטיפקל עיגה אלו תואצרהה
התיבה ינבצע ךלה ותורדעה ללגבש וביבא תא םישאהש ,םייקלא רוטקוד תושעל לידגה
אל הנשה ףוסל דעו םוי ותואמ ךא ,די-יחמב וירבד תא לטיב וביבא .ותשאל ץיברהו
,ישילש ימיב לובסל הכישמה םייקלא לש ותשא .םידומיל םויב םירהצ-רחא ףא ץימחה
הטלוקפה תצעומ הטילחה הנשה ףוסב .עובש יפוסבו ,וביבא לש ישפוחה םויה היהש
ןמזוה םוי ותואב דוע .תיפוסוליפה הקלחמב םיטנרוטקוד לש םינקת השולש דוע ףיסוהל
וביבא .םהמ דחא תויהל דעוימ אוהש ול רשיבש ,דנאר רוספורפ םע הפוחד השיגפל וביבא
רוספורפ .ןאפיב הנש רוגל תוסנל תינפיה ותשאל תלפרועמ החטבה רבדב והשמ למלמ
. הצורמ היה אל דנאר
. וב חיטה "ךל הפצמש הקירבמה תימדקאה הריירקה לע רתוול תוכז ךל ןיא" -
.ריקה לעש ןועשב טיבהו ושארב ןהנה דנאר .וביבא רמא "הז לע בושחל הקד יל ןת"
.תוינש םייתשו םיעברא ירחא רמא "הרבע הקד"
.וביבא רמא "הטלוקפל יתינויח תא ריבסמש תילגנאב ימשר ךמסמ ךירצ ינא"
-וב בתכמה תא בתכו הטלוקפה לש ימשרה םיבתכמה קולב תא איצוה דנאר רוספורפ
תלעב ותשא התיה ,וביבא לש ולזמל .התיבה ךלהו הפטעמל ותוא סינכה וביבא .םוקמב
. הזע הבהא ותוא הבהאו חונ גזמ
םדקומ ןושיל בכשל אלו ,עובש לכ םי-תבב חרקה לע קילחהל יתוא תחקל ךרטצת" -
.ושארב ןהנה וביבא .הפטעמה ןכות תא הארקש ירחא הרמא "דבל ראשא אלש ,הלילב
. םלשל ריבס ריחמ והזש ןיבה לבא ,םי-תבב הקלחהה םלוא תא בהא אל אוה
תימשאה הכלממב לויטל הטיסרבינואהמ תורבח יתש םע וביבא לש ותשא העסנ תרחמל
אוהו ,עבשל עבר התיה העשה .התיבה רזחו תיזכרמה הנחתל התוא הוויל וביבא .ןדרי לש
אל והשמש שיגרה דחא דומע םייסש ינפל דוע .שדח רפס אורקל ליחתהו ןולסב בשיתה
רוזיאל םישושמה לכ תא ןוויכ אוה .ותעדות הצק תא הגדגד תימומגע השוחת .רדסב
אוה .השלח ולש הטילקהש ןיבה וביבא .העדותה יוהיזל םוסח ראשנ ורשיפ ךא ,יוריגה
קזבהב .תוילמשחה םוזמיזו תוינומ ירפוצ וחילבה םעפ ידמו ,תוריק העבראב ףקומ היה
םילפוקמ ןטקה ךיסנה לש רויצ םע ןידסו הכימש ,םימ קובקב חקל ,םק אוה עגר לש
ךרדה שילש-ינש תוביבסב םש יא ,רתויב יקנהו קומעה לוחל עיגהשכ .םיל דריו ,קיתב
ליחתהו ,ובג לע הכרואל ערתשה ,הכימשה תא וביבא שרפ ,םימה תפשל שיבכה ןיבש
בבותסה אוה .םיבכוכל חריה ןיב תוריהמב םינטק םיננע וגזגיז םימשב .המישנ יליגרתב
ןטק ןנע ירחא בקוע וטבמ ,ולש הייארה הדשל ץוחמ הרפואה לדגמ תא איצוהל ידכ תולק
. רתוי םילודג םיננע ינש ןיבש חוורב ןנתסהש ררוסו
,תחאל תחא תוידוסיב קדוב ,וחומב ופלחש תובשחמה לכ תא וביבא הפימ תוקד יתש ךות
קר הבשחמה לבא ,ןימאמ אלכ ושארב דנ אוה .הדושחה הבשחמה תא ההיזש דע
הטלוקפב רפס וישכע ךילע בתוכ והשימ" :בתכמ ומכ רורבו טאל תרדשמ ,וילא הלכתסה
."וישכע רשואה ידומילל

ברסמ אוה ,תולולצ תובשחמה לע רומשל ידכש רמאו תרחמל ילא רשקתה אוה .בריס וביבא
לע רומשל הסינ אוהש יתנבה .תונעטב וילא יתאב אל .ולש וייח דבלמ הלילע לכב ברועמ תויהל
םייחהמ רשואה רקח תא דירפהל השקש הליג הטלוקפב דמלש ימ לכ .ול הראשנש תויטרפה טעמ
. ןכל םדוק הנש רבכ ורשב לע תאז הווח וביבאו ,םייטרפה
הרוצב רשואה ידומילל הטלוקפה לש ןושארה רוזחמה ידימלת תא זא הקיסעהש הלאשה
הזש רורב היה םישנאה בורל .הטלוקפב רשואמ יכה טנדוטסה ימ התיה ,רתויב תיביססבואה
תחא .תונעל בריס ותוא ולאשש םעפ לכב .העיד התיה אל ומצע וביבאל .וביבא תויהל חרכומ
ןח אצמ אלש רבד לכמ םלעתהל תיטולוסבאה ותלוכי התיה ולש םירפסמה תא וציפקהש תונוכתה
ושקתה - יתנ אקווד המל .וביבאל יואר הרחתמ אוה יתנש הנעט תינוציק טועימ תצובק .ויניעב
יכמות ורמא ,בושח הז ךויח .ותוא וריכה םישנא תוחפ ןכלו וביבא ומכ ןכייח היה אל אוה .ריבסהל
המ .תובר ינמ תחא תיתטסא הפדעה ,םינפה ירירש לש תמיוסמ החונת לכה ךסב הז לבא ,יתנ
יבא םואתה ויחא לבא ,הברה רביד אל יתנ .םלועלו ךמצעל סחייתמ התא הב הרוצה וז עבוקש
יתנ תא ריכמ אל דחא ףאש הנעטב יתנ יכמות תא יבא לטיב השרפה תישארב .םהינש םשב רביד
,עיתפמב ותעד תא יבא הניש יניסל ודבל עסנ יתנשכ .העש-העשו םוי-םוי לבוס יתנו ,ונממ ץוח
רחאל .ותנשב תועמד ול תוגלוז הליל לכבו ,רשואב הנורחאה הלימה הז יתנש וביבא ידהואל רפיסו
לא בוש רזח ,קחשמל יתנ תא ריזחהלו וביבא ידהוא לצא םיאתמה םשורה תא רוציל חילצהש
וצצ רבוטקוא ףוס תארקל .רשואמ יתנשו ,שיגרמ יתנש המ קוידב שיגרמ אוהש רפיסו יתנ יכמות
הטלוקפבש תימשר ועידוה הלהנהה ירבח .רשוא דמ לע דבוע יקסנ'צרמ רוספורפש תועומש
םוחתב ןיידע איה יקסנ'צרמ רוספורפ לש ותדובעשו ,רבודמ המב םיעדוי אל רשואה ידומילל
.דבלב יטרואיתה
רשוא דמ ותוא לש ומויק תדבוע תא םיטנרוטקודה דחא ףילדה רבמבונ שדוחל ןושארה עובשב
ינויסנ בלשב אצמנ ךא ,קרפה לע דמוע הזכ רישכמש רשאל הצלאנ הטלוקפה תלהנהו ,ירותסימ
. וב ןודל םעט ןיא ןכלו דבלב
הטלוקפה .רשואמ יכה ימ הלאשב חוכיוה תא ןוראהמ האיצוה רישכמה לש ומויק לע העדוהה
הלפשהמ ,תויזיפ תווחמ לעו יזיפאטמ חנומכ "קדצ" לע ,ףסכ לע תויוברעתה לש לגב הפטשנ הלוכ
לש ותאצרה תא תיתנשה תינכותה ידימלת וצצופ יצחו עברא העשב .םיינימ םיטקאל דעו
תבישי ןמיזו התיכה תא בזע יקסנ'צרמ .רשואה דמ תא םהינפב גיציש ונממ ושרדו יקסנ'צרמ
םירומיהה ןועגישל םיצרמה םג ופרטצה ןפוד אצויו ךלכולמ טקאב .הארוהה לגס לכ לש םורח
תא םסרפלו ,יטטלוקפ יווהו הריעצ חור לש יוטיבכ ,יתנו וביבא תא דיימ דודמל ונממ ושקיבו
. רפסה תיבב תועדומה חול לע תואצותה
ינומה לע ןולחהמ טיבהו דנאר רוספורפ רמא "תאזה הרוראה המוהמה לכ תא םייסי הז קר" -
. ענכיהל ץלאנ יקסנ'צרמ .םירמהמה
לע ססובמ דבוע ינא וילעש רשואה דמ .ידמ םדקומ בלש הז" ,רמא "םכתא ריהזהל בייח ינא" -
.םהלש לגה ךרוא יפל חומה ךותב םיניפורדנאו תולוקלומ ההזמו הפממש ,טושפ חומ ילג קרוס
םימרוגש םיימיכ םירמוחו הלעפה תוינבת שי תושגרה לע תיארחאש תיסיבמילה תכרעמב
דשוח ינא .לכה הז .חומהמ %35 םיריכמ ונחנאש דיגהל רשפא הסג הללכהב .תומיענ תושוחתל
ותומכ ןיב רשי סחי יתאצמ .חומה תפילקב םינטלוק ול שיש ןינוגל לש גוס :תמיוסמ הלוקלומב
הנושארה :תויעב יתש שי .רשוא תומיכל רגנימרפ תחסונ יפל ,תינוציח רשוא תמר ןיבל וזוכירו
,חוטיב תדועת אל הז רגנימרפ תחסונש איה הינשה .העטומ תויהל לוכי ירלוקלומה יוהיזהש איה
וא הכלשה לכל יארחא ינניאש יאדובו ץילממ אל ינא .םכמצעב תעדל םירומא םתא הז תאו
." בתכב הז תא יל ונתתש הצור ינאו ,תאזה הפישחהמ האצותכ תילילש האצות
רוביצ .תידיימ ךרעית הדידמהש םיטנדוטסל עידוהו דנאר רוספורפ אצי הבישיה ףוסב
.תועדומה חול דיל דדוגתהל וכישמה תורשע .החמש תואירקב הטלחהה תא לביק םיטנדוטסה
ותוא טריי יבא .הטלוקפהמ תאצל הסינ אוהו ,וביבא לש וינזואל המיזמה רבד עיגה םייתניב
. הירטיפקהמ האיציב
."ךלש תונטקה תומחגה ללגב םלוכל לקלקת לא" .יבא רמא "ךלת לא" -
." ול עיגמש המ תא לבקי דחא לכ" .וביבא רמא "םיצור םתאש ךיא" -
דחא עיצה אוה .וסיכמ סוקוק יפיטח ינש ףלשו יבא רמא "הז םע רומגנו הדבעמל ךלנ ,ןיוצמ" -
.קחצ וביבא .ןוליינה ךרד ינשב סגנו סיכל דחא ףיטח סינכה יבא .בריס וביבא .וביבאל
." שיגר רוחב אוה .ךיחאל גאוד תצק ינא" ,רמא "עדוי התא" -
ךריב אוה .וילע הרצק וחור ,הדבעמב םהל הכיח רבכ יתנ .תכלל ליחתהו לוטיב תעונתב ביגה יבא
,וביבא לש ודי תא לטנ יתנ .ודי תא טישוהו ,וב טיבה ,ולומ בציתה וביבא .שאר דונמב וביבא תא
,ריואל התוא חלישו ודי וגל תוינש יתש תב הנידע הקישנ ףרפיר ינציל ויצחו יריבא ויצחש טקאבו
רוספורפ .ידמל םיחדובמ םהינש וארנ סקטה ףוסב .ופוג דצב הרזח הטומש הל החנש דע
תודורטקלא יתש :בזכאמ היה הארמה .התוא קילדהו הנוכמה לעמש יוסיכה תא דירוה יקסנ'צרמ
ןונגנמל וליבוה םילבכה לכ .וחומ לע קדבנה םקממ ותוא יטנגמ רתכל תורבוחמ תורוחש
לש תויומכו םינבמ לש םיגוס :םינותנ ויה גצה לע .בשחמ גצ והצקבש לודג אל ינורטקלא
. חומב תולוקלומ
.הנע אל וביבא .וביבא תא יקסנ'צרמ לאש "?ןושאר ימ"
אסכב בשיתה אוה .רישכמל ברקתהו ןגולה ומכ וכויח תמצוע תא ריבגה וביבא .יתנ רמא "וביבא"
.קותשל ול ןמיס יקסנ'צרמ .רמא "יתוא ארק" .יטנגמה רתכה תא ושארל שבחו ודיל חנומ היהש
. ללחל ףסוותה ךומנ םוזמז לילצו רישכמה תא קילדה אוה
תא ארק יקסנ'צרמ רוספורפ .תייצ וביבא ."םולכ לע בושחת לא .חומה תא ןקורתו קומע םושנת"
ךסמ לע עיפוהש רמוחה ,ןינוגלה תומכ תא דמאש ןותנה תא קיתעה אוה .תוריהמב בשחמה ינותנ
תא התשרפה תומכב ןינוגל תלוקלומ תמאות יקסנ'צרמ לש ותרעשה יפל .קזח דורו עבצב בשחמה
תפילק דיל ,לאמש רוזיאב לימורפ 18 לש הביצי תומכ רתיא בשחמה .קדבנה לש רשואה תמר
יקסנ'צרמ .תינמיה הנואה רוזיאב תופילח ובשו ומלענ םינטק םיקזבה ,תאז דבלמ .ירוחאה חומה
?לימורפ 18 .ךסמב בוש טיבה
דיל םיקורי םיצעה ךיא בשח וביבא .יקסנ'צרמ רוספורפ רמא "בוט והשמ לע בושחת וישכע" -
הפמה לע .ןבל-םודא תצבושמ הפמ התיה אשדה לע .רהנה דילש אשדה תא רכזו ,םירירק םימ
...הנה יאוב ?דיל אשדה לע תלגלגתמ ימו .ןייו הניבג הלח לסב .שק לס חנומ
,בוש ועיפוה ךא ,ךסמהמ םלעהל ולחה ןינוגלה ימתכ .ינדרוט ךפהו טעמ רבג םוזמזה לילצ
. הדידמה תאצותב יונישה תא םשר רוספורפה .ירוחאה חומב רתוי תונטק תוצובקל םילצופמ
קנחמ תשוחתו םלועב ריואה רמגי וב עגרה לע בשח וביבא .רמא "ער והשמ לע בושחת וישכע" -
.וילא ברקתהש המ לכ עלבו יוהד רוחש עבצב היה ןולדיחה .םיחמצו תויח ,םישנא ףוטעתו אובת
תא בוש םשרו ךסמב ץיצה יקסנ'צרמ .רצעו ףחסנש ןיבה זאו ,עגרל םושנל קיספה וביבא
יוהיזש ןכתי .ריבס יתלבה לובגל ידמ םיבורק ויה םירפסמה .הגאד הרכינ ויניעב .םירפסמה
.ומוקמב בשיתה יתנ .אסיכהמ םקו תשקה תא דירוה וביבא .ןיקת היה אל תולוקלומה תדרפהו
שדחמ ךילהתה לכ לע רזח יקסנ'צרמ רוספורפ .תוינרדנג תועונתב ושארל רתכה תא דנע אוה
תא תוארל חילצה אל לבא ,ויניע תא ץמיאו וראוצ תא חתמ יבא .קוידב םילימה ןתואב שמתשהו
. יתנ לש םירפסמה
ססיה יבא "?קדביהל ןיינועמ ףסונ והשימ" ,יקסנ'צרמ רוספורפ רמא "תרוקיב תצובק ךירצ ינא" -
םא תעדל ןרקס ,םייניע דימ םצעו רתכה תא שבל אוה .אסיכה לע ויחא תא ףילחהל םק זאו עגרל
וינפ םעפה ךא ,ותוא םג דדמ יקסנ'צרמ רוספורפ .חומה ךותב תורבונ םיינרקה תא שיגרהל רשפא
לע ויהי תאזה החידבה לש תואצותה" ,םייסש עגרב רמא "דבל יתוא וריאשת" .תומותח וראשנ
." העש יצח דועב חולה
    

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                    online bingohall.com           bingo internet games            nternet bingo games