םאתמה
םאתמה תא םהל םישל חכוש אוה ,םימדאינבה תא ןיכהל רמוג םיהולאש ךיא ,זאו"
לבח תא םהל היה םעפש םוקמב ,ןטבב רבחתמש תכתמ קלח הזש ,רשואה לש ןטקה
*.םובטה
םיעוגר ויה םה לכל לעמו ,יתמו ךיאו המלו המכ םיעדוי ויה םימדאינבה הזה םאתמה םע
,ןמזה לכ שפחל וליחתה םימדאינבהו ,חכש םיהולא לבא ,םמצעב םיחוטבו םיטוסבמו
ןזורפו םימסו ,לגלגה תא ואיצמה םה הככו .םישפחמ םה המ קוידב ועדי אלש וליפא
םתסו יניצר רבד םושל ןווכתה אל ללכבש ,ומצע םיהולאל ונימאהו ודגסו ,טרוגוי
.ולגרהכ עשעתשה
לבא ,םלועב הלודג יכה ריעה ילוא וזש ,קרוי וינ תא ונב םימדאינבה ,רזע אל הז לכשכ
ומשו דחא יתפרצ אב ךכ רחא .ראשה לכמ םירשואמ רתוי אל םש םירגש םימדאינבה
לבא ,ידרוסבא הזו תועמשמ וא הביס םוש ילב םלועל וקרזנ םישנאה לכש רמאו ,רטראס
הזש) םזילאיצנטסיזקא הזל ארקו ,םייחהמ תונהל לדתשהל וליפאו תויחל ךירצ תאז לכב
הזיא םידילחמ םיהולא לש טפולבו ,ךישממו ךישממ הז לכו .(םאתמל המוד אל וליפא
,םהלש ןוויכל קרוי אל וליפא רוחש רוח ףאו ,הלאכ םימאתמ םיפלתדראילימ
*"םבקרוקב םירזומ םיצירח וראשנ םימדאינבלו


       

 

 

 

 

                     sponsor text:  UK bingo site is a directory about free online bingo games like 888ladies bingo